Treballa amb nosaltres

L'Hospital Comarcal d'Amposta cerca professionals amb talent per cobrir les necessitats que sorgeixen de forma periòdica.

Últimes ofertes de treball obertes.

Aquí trobareu de manera actualitzada les ofertes relacionades amb l'hospital. No s'aceptarà cap candidatura que no presenti tota la documentació sol·licitada.

  • - Original i fotocopia dels requisits imprescindibles.

  • - Sol·licitud per la participació en processos de seleció.

  • - Declaració responsable degudament emplenada.

  • - Certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Portal del candidat

Ofertes de treball tancades 2024

Aquí trobareu de manera actualitzada les ofertes tancades relacionades amb l'hospital.