Document de voluntats anticipades

Amb l'objectiu d'afavorir la difusió i l'aplicació de la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concement a la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica, i de garantir el drets dels malalts, el Comitè de Bioètica i el Nucli de Qualitat dels Serveis Assistencials d'Amposta constitueixen un grup de treball per tal de donar informació sobre el document de voluntats anticipades als nostres usuaris.

Què és?

És el document en què una persona expressa les seves decisions pel que fa a les atencions sanitàries que desitja rebre o no en determinades circumstàncies del futur, en el cas que es trobi en situació de no poder expressar la seva voluntat.

Qui el pot fer?

Qualsevol persona major d’edat amb ple ús de la seva capacitat i de manera lliure.

Com es formalitza?
- Davant Notari.
- Davant de tres testimonis majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar, dels quals dos, com a mínim, no han de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb l'atorgant.

On es facilita?

L'Hospital Comarcal d'Amposta disposa a la seva cartera de serveis de la Consulta de Bioètica on es facilita la informació i el model de document.

On es guarda i registra?

-Se'n guarda una còpia a la història clínica del pacient.

-Es registra a la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social.